Gå til innhold

  • Nyheter
  • Sist publisert

Nyheter

Landsomfattende tilsyn 2015

I 2015 – Kommunenes arbeid med meldinger til barneverntjenesten – Samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten ... 19.02.2015

Flere stedlige tilsyn i 2014

Statens helsetilsyn gjennomførte i 2014 i alt 20 stedlige tilsyn. To av de stedlige tilsynene var i psykisk helsevern og de øvrige innen somatisk... 11.02.2015

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i 2014

Det var 134 helsepersonell som mistet til sammen 137 autorisasjonen i 2014, som er en økning på 41 fra året før. Men ikke bare har antallet alvorli... 03.02.2015

Nyheitsarkiv

Fokusikon

I fokus

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a lyder:

For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Med straks menes at varselet må sendes snarest, og senest påfølgende dag. Varsel sendes som e-post til varsel@helsetilsynet.no, hvor det oppgis navn på helseforetaket og kontaktperson med direkte telefonnummer. Det er bare varsler som faller inn under denne lovbestemmelsen som skal sendes på denne e-postadressen. Hendelser i kommunehelsetjenesten og andre forhold, tas opp med fylkesmannen i det aktuelle fylket. Kontaktinformasjon til fylkesmennene.

Øvrige henvendelser sendes postmottak@helsetilsynet.no eller postadresse Statens helsetilsyn, Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Hovedmeny.

Fokusikon

Rettigheter og klager

Klage?

Får du ikke hjelpen eller tjenestene du har krav på, eller får du en annen type hjelp enn du selv mener du trenger? Mener du at kvaliteten på hjelpen er dårlig? En slik misnøye kan du ta opp med personellet du er i kontakt med, eller du kan klage til  Fylkesmannen.

De ulike klageordningene innenfor helse- og omsorgstjenestene er i menyen: Rettigheter og klager – Helse- og omsorgstjenester og helsepersonell.

Er du uenig i vedtak gjort av barneverntjenesten? Informasjon om klageordningene innenfor barneverntjenester i: Rettigheter og klager – Barneverntjenester.

Får du ikke slik hjelp fra sosialtjenesten som du mener du har krav på? Informasjon om klageordningene i Sosiale tjenester i Nav finner du i: Rettigheter og klager – Sosiale tjenester i Nav.