Gå til innhold

  • Nyheter
  • Sist publisert

Nyheter

Hva har Helsetilsynet vurdert i Daniel-saken

Den foreløpige rapporten i Daniel-saken der en to år gammel gutt døde ved Molde sykehus i 2009, er nå sendt til helseforetaket og de pårørende for... 24.06.2015

Utkast til rapport etter tilsyn ved Helse Møre og Romsdal – Daniel-saken

Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn ved Helse Møre og Romsdal HF for å vurdere den helsehjelpen en knapt tre år gammel gutt fikk i forbindel... 04.06.2015

Med tilsynsblikk på alvorlige og uventede hendelser i spesialisthelsetjenesten

I løpet av 2014 mottok Statens helsetilsyn 414 varsler om alvorlige hendelser fra spesialisthelsetjenesten. 48 prosent av varslene var fra psykisk... 21.05.2015

Med blikk for bedre folkehelse – oppsummering av landsomfattende tilsyn

Det første landsomfattende tilsynet med kommunens folkehelsearbeid ble gjennomført høsten 2014 og viser at 35 av 50 kommuner har kommet i gang med ... 20.05.2015

Nyheitsarkiv

Sist publisert

Notodden kommune tvang og makt overfor personer med psykisk ...

Gå til innhold. ... 29.09.2015

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig ...

Gå til innhold. Til forsiden. Til forsiden; FAQ/OSS; Om tilsynsmyndigheitene;
Kontakt; Abonnement RSS; Presse; Ledige stillinger. Skriv ... 29.09.2015

Porsgrunn kommune skolehelsetjenesten 2015 - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 29.09.2015

Se 100 sist publiserte

Fokusikon

I fokus

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a lyder:

For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Med straks menes at varselet må sendes snarest, og senest påfølgende dag. Varsel sendes som e-post til varsel@helsetilsynet.no, hvor det oppgis navn på helseforetaket og kontaktperson med direkte telefonnummer. Det er bare varsler som faller inn under denne lovbestemmelsen som skal sendes på denne e-postadressen. Hendelser i kommunehelsetjenesten og andre forhold, tas opp med fylkesmannen i det aktuelle fylket. Kontaktinformasjon til fylkesmennene.

Øvrige henvendelser sendes postmottak@helsetilsynet.no eller postadresse Statens helsetilsyn, Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Hovedmeny.

Fokusikon

Rettigheter og klager

Barneverninstitusjoner

Vi vil gjerne treffe deg. Brosjyre om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner (Pdf)

Vi vil gjerne treffe deg. Brosjyre om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner (Pdf)

Klage?

Rettigheter klager helse- og omsorgstjenester

Får du ikke hjelpen eller tjenestene du har krav på, eller får du en annen type hjelp enn du selv mener du trenger? Mener du at kvaliteten på hjelpen er dårlig? En slik misnøye kan du ta opp med personellet du er i kontakt med, eller du kan klage til  Fylkesmannen.

De ulike klageordningene innenfor helse- og omsorgstjenestene er i menyen: Rettigheter og klagemuligheter som gjelder helse- og omsorgstjenester.

Får du ikke slik hjelp fra sosialtjenesten som du mener du har krav på? Informasjon om klageordningene i Sosiale tjenester i Nav finner du i: Rettigheter og klager – Sosiale tjenester i Nav.